top of page

Algemene voorwaarden 9 Miles Events B.V.

De algemene voorwaarden hierna genoemd zijn van toepassing op alle events door 9 Miles Events B.V. gevestigd aan de Karavaanstraat 47, 1448 PH Purmerend, (hierna 9Miles) georganiseerd.
 

Artikel 1: Definities
 

1.       9 Miles Events B.V. wordt in deze algemene voorwaarden hierna genoemd als 9 Miles.
 

2.     Deelnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die in de overeenkomst als wederpartij van 9 Miles wordt aangeduid.
 

3.     Partijen zijn 9 Miles en deelnemer samen.
 

4.     Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tussen partijen.
 

Artikel 2: Toepasselijkheid
 

5.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, boekingen of andere overeenkomsten door of namens 9 Miles.
 

6.     Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 

Artikel 3: Overeenkomst en aanbod
 

1.     Het aanbod van drives wat 9 Miles doet op haar website of via andere uitingen is vrijblijvend.
 

2.     Wijzigingen in een drive worden altijd bijtijds gemeld en 9 Miles kan niet worden gehouden aan een aanbod bij onvoorziene en noodgedwongen wijzigingen.
 

3.     De overeenkomst / het aanbod komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de boeking voor het event / boeking van de drive door de deelnemer is aanvaard.
 

4.     De prijzen van de aangeboden drives zijn inclusief de wettelijke btw, tenzij anders vermeld.
 

Artikel 4: Betaling
 

1.     Aanbetaling voor een drive van 9 Miles is 40% van het totale bedrag van de kosten van de drive. De deelname is pas definitief nadat de deelnemer het totale bedrag van de drive heeft overgemaakt. Ongeveer 10 weken voor aanvang van de meerdaagse drives zal een restfactuur of betaalverzoek worden verstuurd en deze dient dan binnen 5 werkdagen betaald te zijn. 1 daagse Drives van 9 Miles worden in 1 keer gefactureerd.
 

2.     Wanneer de betaling niet op tijd binnen is kan er uitsluiting van de drive worden toegepast.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen van de deelnemer
 

1.     De deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn om een drive van 9 Miles te rijden in het bezit is en geldig is. Denk hierbij aan verzekeringsbewijs, rijbewijs, paspoort/identiteitsbewijs etc. Indien niet alle gegevens voor deelname van de drive tijdig aan 9 Miles is verstrekt dan heeft 9 Miles het recht deelname aan de drive te ontzeggen en eventuele kosten die zijn gemaakt te verhalen op de deelnemer. 9 Miles is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade / kosten welke zijn veroorzaakt door deelnemer zelf.
 

2.     Deelnemer dient alle aanwijzingen voor het goed voltooien van een drive op te volgen welke door 9 Miles wordt aangevoerd. Mocht een deelnemer dusdanig veel problemen veroorzaken dan kan een eventueel vervolg van deelname worden ontzegt zonder restitutie in enige vorm.
 

Artikel 6: Organisatie en programma
 

1.     9 Miles behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden en/of in het geval van overmacht de programmering of het schema daarvan aan te passen. Ten alle tijden zal 9 Miles zich inspannen om een vergelijkbaar alternatief te bieden. Er geldt daarbij geen recht op restitutie van de gelden.
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
 

1.     Deelname aan de drives van 9 Miles zijn volledig voor zijn/haar eigen risico. Het risico op beschadigde en/of gestolen artikelen, schade aan anderen en/of andere calamiteiten zijn eveneens toebedeeld aan de deelnemer.
 

2.     Deelname aan de drives van 9 Miles zijn enkel en alleen mogelijk wanneer een deelnemer minimaal W.A. is verzekerd. 9 Miles is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel die door een deelnemer is veroorzaakt.
 

Artikel 8: Beelmateriaal
 

1.     9 Miles zal tijdens de drives de deelnemers vastleggen op zowel video als foto. Dit beeldmateriaal zal zowel op de kanalen van 9 Miles worden vertoond alsmede door derden verbonden aan 9 Miles. 9 Miles is gerechtigd om in beeldmateriaal en geluid te gebruiken zonder dat de deelnemer hier een beroep op kan doen op zijn/haar privacy of andere soortgelijke rechten.
 

Artikel 9: Sponsors en stickers
 

1.     9 Miles is gerechtigd om een sticker van ofwel de drive of de sponsor aan te leveren, dan wel te plaatsen op de auto. Dit is niet verplicht echter wordt het wel gewaardeerd. Eventuele schade die voortvloeit uit het aanbrengen van de bestickering kan niet worden verhaald op 9 Miles.

 

 

Artikel 10: Ontbinding
 

1.     9 Miles is gerechtigd om een drive te ontbinden of op te schorten bij bijvoorbeeld onvoldoende aanmeldingen. Uiterlijk binnen 4 weken voor aanvang van een meerdaagse drive zal hier kennis van worden gegeven. Bij een 1-daagse drive is dit uiterlijk 2 weken voor aanvang. 9 Miles is dan verplicht tot restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
 

2.     9 Miles is eveneens gerechtigd tot ontbinding en / of opschorting van deelname als een deelnemer handelt in strijd met de wettelijke regeling of bepalingen in deze algemene voorwaarden. Mocht een deelnemer handelen in strijd met de algemene voorwaarden dan is er geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding.|
 

Annulering door deelnemer
 

3.     Annulering door deelnemer voor 1-daagse drives is kosteloos mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de drive. 9 Miles zal binnen 14 dagen na annulering overgaan tot restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
 

4.     Annulering door deelnemer voor 1-daagse drives korter dan 30 dagen voor aanvang van de drive. Dit is eveneens mogelijk echter is 9 Miles gerechtigd om 50% van de reeds betaalde vergoeding in te houden op de restitutie. 9 Miles zal binnen 14 dagen na annulering overgaan tot restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
 

5.     Annulering door deelnemer voor 1-daagse drives binnen 14 dagen voor aanvang van de drive. 9 Miles is op dat moment gerechtigd om 90% van het totaalbedrag in te houden. De diverse kosten die zijn gemaakt in de voorbereiding door 9 Miles zijn op dat moment niet meer te wijzigen. Denk hierbij aan de diverse locaties, inkopen bij restaurants, goodie bags en andere kosten. Bij de aanmelding voor de drives van 9 Miles gaat de deelnemer met deze bepalingen akkoord.
 

6.     Annulering door deelnemer voor meerdaagse drives is kosteloos mogelijk tot 10 weken voor aanvang van de drive. 9 Miles zal binnen 14 dagen na annulering overgaan tot restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
 

7.     Annulering door deelnemer voor meerdaagse drives korter dan 10 weken voor aanvang van de drive. Dit is eveneens mogelijk echter is 9 Miles gerechtigd om 50% van de reeds betaalde vergoeding in te houden op de restitutie. 9 Miles zal binnen 14 dagen na annulering overgaan tot restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
 

8.     Annulering door deelnemer voor meerdaagse drives binnen 4 weken voor aanvang van de drive. 9 Miles is op dat moment gerechtigd om 100% van het totaalbedrag in te houden. De diverse kosten die zijn gemaakt in de voorbereiding door 9 Miles zijn op dat moment niet meer te wijzigen. Denk hierbij aan de diverse hotels, locaties, inkopen bij restaurants, en andere kosten. Bij de aanmelding voor de drives van 9 Miles gaat de deelnemer met deze bepalingen akkoord.
 

9.    Annuleren is enkel en alleen mogelijk voor annuleringen die per e-mail zijn ontvangen.
 

10.  Annuleren is altijd mogelijk binnen 24 uur na het aangaan van de overeenkomst met 9 Miles.

 

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die op basis van deze boekingsvoorwaarden is gesloten.
 

9 Miles Events B.V.
Karavaanstraat 47
1448 PH Purmerend

Tel: +31 (0) 6 29054548
E-mail: mark@9miles.nl
KvK: 89267192

bottom of page