Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden voor de 9Miles High End Driving Events h.o.d.n. Spuk B.V.

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle deelnamen aan door 9Miles High End Driving Events B.V. gevestigd aan de Karavaanstraat 47, 1448 PH Purmerend, (hierna 9Miles) aangeboden events.
 

Deelname
Deelname aan het event is definitief zodra de deelnemer het gevraagde bedrag op de rekening van 9Miles heeft overgeschreven. De aanbetaling bedraagt 30% van de totale reissom voor de week events. De aanbetaling dient binnen 7 dagen, na ontvangst van de factuur, te worden voldaan. Het restantbedrag dient 6 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Voor de weekendevents van 2-3 dagen dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan binnen 30 dagen.
 

Verplichtingen deelnemer
Deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij of zij tijdens de reis in het bezit is van alle vereiste
(reis)documenten zoals paspoort, rijbewijs, groene kaart, visa etc. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn of haar rekening.
 

Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van 9Miles ter bevordering van een goede uitvoering van het event en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofde gedragingen. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door 9Miles van (verdere) deelname aan de reis worden uitgesloten zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige restitutie van reeds gedane betalingen.
 

Wijziging in programmering en overmachtsituaties
9Miles kan wijzigingen in de programmering aanbrengen indien zij door overmacht toe gedwongen is (onvoorziene omstandigheden zoals manifestaties, weersomstandigheden, wegopbrekingen, stakingen e.d.). Er geldt daarbij geen recht op restitutie van de gelden. Er zal gezocht worden naar een alternatief en gelijkwaardig programma.
 

Aansprakelijkheid
Deelname aan de events van 9Miles geschiedt volledig op eigen risico. Tijdens de events is iedere deelnemer persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem of haar, zowel direct als indirect, aangebrachte schade aan goederen, eigendommen, gebouwen en personen, ook indien er geen sprake is van opzet. 9Miles adviseert de deelnemers in het bezit te zijn van een minimale W.A. verplichte autoverzekering. 9Miles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan de deelnemers door welke oorzaak deze schade of dit letsel ook is ontstaan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van 9Miles. Evenmin is 9Miles aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, inclusief geld. Deelnemers van de events van 9Miles dienen zelf zorg te dragen voor een reis- en/of annuleringsverzekering.
 

Annulering door 9Miles
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de reis geannuleerd. De uiterste termijn waarop de annulering wegens een te gering aantal deelnemers zal worden gedaan, bedraagt vier weken voor aanvang van een event. Mocht het event door onvoldoende belangstelling geen doorgang vinden dan verplicht 9Miles zich tot tijdige kennisgeving en onmiddelijke terugbetaling van de reeds betaalde gelden.
 

Annulering door deelnemer voor weekendevents (2-3 dagen)
Annulering is mogelijk tot zes weken vóór de aanvang van de reis. Er worden dan géén annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van de reis is het volledige bedrag verschuldigd.
 

Annulering door deelnemer voor week events (4-5-6-7 dagen)
Kosteloos annuleren is mogelijk tot twaalf weken vóór de aanvang van de reis. Bij annuleren vanaf twaalf weken vóór aanvang van de reis wordt er € 500,00 per persoon in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de reis is het volledige bedrag verschuldigd. Annuleren kan alléén schriftelijk of per email.
 

Onvoorziene omstandigheden
9Miles kan zich genoodzaakt zien de reis te annuleren wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of uitvoering van of de veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering verplicht 9Miles zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen en tot restitutie van de reeds gedane (aan)betalingen.
 

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die op basis van deze boekingsvoorwaarden is gesloten.